Bakgrund och sammanfattning

Introduktion

Det första resultaten från Svenska 1 m-solteleskopet på La Palma redovisas i en artikel i Nature den 14 november. De består av de skarpaste bilder och filmer av solfläckar som någonsin tagits. Bilderna visar detaljer på solen som är mindre än 100 km stora.  Särskilt intressant är upptäckten av mörka kärnor i de ljusa filament som bygger upp solfläckspenumbror. I samma volym av Nature kommer också att publiceras kommentarer i form av en "News and Views" artikel, skriven av John Thomas.

Solfläckar

Solfläckar har studerats vetenskapligt i fyra sekler. De utgör fortfarande i stort sett mysterier. Vi vet att de innehåller starka magnetfält. De är svalare än den omgivande solytan eftersom magnetfälten hindrar uppvällande het gas från solens inre. Därför ser de mörka ut på solskivan. Men hur bildas de? Hur kan de vara stabila i veckor? Och vad orsakar solens aktivitetscykel som får solfläckarnas antal att variera med maximum ungefär vart elfte år?

Den mystiska penumbran

En tillräckligt stor solfläck består av en mörk umbra som omges av en ljusare penumbra. Penumbran tycks bestå av tunna och långa filament som befinner sig i ständig förändring. Somliga tror att penumbran är betydelsefull för att hålla samman solfläcken.  Men penumbrornas grundläggande struktur och orsaken till att de alls finns är okända.

Att se små ting

Ska man studera solfläckar så är den spatiala upplösningen central. Det betyder att man måste kunna särskilja små strukturer. Ett oupplöst penumbrafilament kommer att se ut som en suddig tunn tråd vilket ej ger tillräckligt med information för att vi skall kunna hitta förklaringar till dess ursprung. Det är bara när vi kan se några strukturer inom filamenten som vi på allvar kan hoppas hitta förklaringar och testa mot teoretiska modeller. De observationer som presenteras i Nature visar att filamenten är mörka i mitten, vilket är en distinkt egenskap som kommer att bli viktig när olika teorier jämförs.Utanför solfläckar uppträder magnetfält koncentrerat till så små områden att de ser ut som suddiga prickar i solteleskop. Även här är det svårt att veta huruvida nuvarande modeller och teoretiska förklaringar är korrekta. Kanske har vi ignorerat någon viktig fysik i dessa modeller? Det svenska solteleskopet har börjat upplösa dessa strukturer och kommer därför att kunna särskilja mellan olika teoretiska förklaringar. Vi har vetat i många år att fundamentala fysikaliska processer i solatmosfären sker på skalor under 100 km på solen. Så små detaljer har aldrig kunnat observeras förrän nu.

Det mest högupplösande solteleskop som någonsin byggts

I teorin kan större och större teleskop se allt mindre detaljer på himlen: Ett 1-meters teleskop skall kunna se detaljer som är hälften så små som ett 1/2 meters teleskop. I verkligheten gäller detta bara för små teleskop. Det största problemet är den turbulenta luften i jordatmosfären som suddar till och deformerar bilderna. Man har sökt över hela jorden efter platser där luften är så stadig som möjligt. Solastronomer har det särskilt svårt eftersom de (av naturliga skäl!) måste observera på dagen när solen värmer upp marken. Roque de los Muchachos på kanarieön La Palma är en sådan astronomisk plats, för närvarande den bästa man känner för solobservationer. Men det räcker inte med den bästa platsen på jorden! Även på en sådan plats blir suddigheten från atmosfären så stor att det knappast är meningsfyllt att bygga soltelskop som är större än c:a 1/2 meter i diameter. Vad som behövs utöver en utmärkt plats och högklassig optik är något som kallas adaptiv optik. Adaptiv optik är en ganska ny teknik som kan kompensera den suddighet som uppstår i jordatmosfären. Denna teknik används med det nya solteleskopet och är en förutsättning för att detta teleskop skall kunna nå sin teoretiska upplösning. Den adaptiva spegeln ändrar faktiskt form tusen gånger i sekunden för att parera de snabba förvrängningarna av bilden.  Sedan finns det metoder att tillgripa för att ytterligare skärpa till bilderna efter att de fångats av elektroniska kameror. De bästa bilderna tagna med detta teleskop har en upplösning som närmar sig en tiondels bågsekund. Denna synvinkel motsvarar en enkrona på 50 km håll. Man kan också säga att upplösningen motsvarar att kunna läsa nedersta raden på en syntest-tavla (synskärpa 2,0) på ett avstånd av 3 km. För solens del betyder det att man kan särskilja strukturer som ligger mindre än 100 km från varandra. Det är kombinationen av den utmärkta platsen (La Palma), den enkla och högklassiga optiken samt det adaptiva optiska systemet som gör detta teleskop till det mest högupplösande solteleskop som någonsin byggts.

Ett genombrott för observationell solfysik

En upplösning på 0,1 bågsekund är ett mål som formulerats av solfysiker många gånger under de senaste 20 åren. Det svenska solteleskopet är det första som nått dit. Att det var möjligt med ett stort solteleskop utrustat med adaptiv optik är ett genombrott för observationell solfysik.

Mörka kärnor

En slående detalj i de första bilderna av solfläckar är de mörka kärnor som syns inne i ljusa penumbra-filament. Detta är en oväntad upptäckt. Just nu kan man bara spekulera i vad den betyder.

Upptäcktens innebörd

Från en teknisk synvinkel visar de nya observationerna att det äntligen är möjligt att studera solytan med en upplösning som är bättre än 100 km. Vid första påseendet kanske upptäckten av de mörka kärnorna och de andra nya strukturerna kan tyckas bara ytterligare spä på solfläckarnas mysterier. En välgrundad förhoppning är emellertid att att dessa nyupptäckta strukturer kommer att förbättra vår förståelse av fläckarna eftersom de utgör test mot vilka teoretiska modeller kan prövas.

Solen är ett kosmologiskt laboratorium

Växelverkan mellan observationer och teori kommer så småningom att att medföra att solfläckar verkligen kan förstås. Detta skulle vara av betydelse inte bara för disciplinen solfysik utan också för annan astrofysik. Solen är den enda astrofysikaliska objekt som är tillräckligt nära för att vi ska kunna studera detaljer i hur plasma (joniserad gas) växelverkar med ett magnetfält. Eftersom förhållandena i solens atmosfär är så extrema är det inte möjligt att skapa en motsvarande miljö i ett laboratorium. Att kunna observera magnetfältet i detalj är därför mycket viktigt för astrofysiken i stort.

Hur påverkar det oss?

För oss jordbor är solfläckar en betydelsefull manifestation av den solaktivitet som orsakar det "rymdväder" som drabbar vår teknologiska miljö (satelliter, telekommunikationer, kraftöverföring). Hur viktig den föränderliga solen är för våra klimatförändringar är omtvistat. Hur det nu är med den saken så finns roten till solaktiviteten i dessa små magnetiska strukturer som vi nu har en klarare bild av.

Märk väl

Förväxla inte ön La Palma med staden Las Palmas som är huvudstaden på en annan ö: Gran Canaria.

Det nya teleskopet drivs av Kungl. Vetenskapsakademiens institut för solfysik. Institutets vetenskapliga personal är stationerad tillsammans med Stockholms observatorium i AlbaNova universitetscentrum i Stockholm. Föreståndare är professor Göran Scharmer som också har lett uppförandet av teleskopet. Nature-artikelns övriga författare är forskarna Dan Kiselman och Mats Löfdahl och doktoranderna Boris Gudiksen och Luc Rouppe van der Voort.


Time-stamp: <2013-04-19 11:08:03 mats>